برای داوطلبین

داوطلبان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های خیر ماندگار و ستون اصلی آن هستند. یکی از روش‌های کمک به خیر ماندگار فعالیت داوطلبانه هست.

داوطلب، فردیست که بدون دریافت هیچ وجهی مسئولیت انجام کاری را در خیر ماندگار بر عهده می‌گیرد. تنها تفاوت داوطلب با یکی از پرسنل رسمی خیر ماندگار، در همین عدم دریافت دستمزد است و در دیگر جنبه‌ها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

خیر ماندگار به چند دلیل به داوطلب نیاز دارد:

  1. خیر ماندگار مانند هر سازمان مردم‌نهاد دیگری، هویت اجتماعیش را از نیروی داوطلبش کسب می‌کند.
  2. نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی خیر ماندگار، سازمان را از استخدام نیرو و به تبع آن صرف هزینه بی‌نیاز می‌کند.
  3. پس ازمدتی هریک از داوطلبین ما، بدل به سفیر خیر ماندگار می‌شوند که پیام و رسالت آن را با خود در سطح جامعه گسترش می‌دهند.