جمعه, اکتبر 22, 2021

اخبار

درباره ما

توجه ویژه به موضوعات خاص امور خیر شامل: فرهنگ‌سازی و ترویج، ایجاد انگیزش، اصلاح مدیریت، آموزش و ایجاد مهارت، تعامل و هم‌افزایی، پشتیبانی ایده و خلاقیت، رفع موانع رشد خیر و گفتمان‌سازی نیکوکاری، سبب شد بنیاد خیریه راهبری آلاء رویکردی را با عنوان معاونت خیرماندگار دنبال کند که به سوی راهبری دانش بنیان امور خیر گام برمی‌دارد.

خیرماندگار برای این منظور در چهار حوزه: مدیریت دانش امور خیر و نیکوکاری، مدیریت پایش و بهینه‌سازی امور خیر و نیکوکاری، فرهنگ‌سازی و ترویج امور خیر و نیکوکاری و پرورش سرمایه‌های انسانی امورخیر و نیکوکاری اقدام به برنامه‌ریزی و فعالیت نموده است.