فرم اسامی خیریه های برتر

در فرم زیر با توجه به رعایت اولویت بندی خیریه ها، هر چندتا خیریه ای که از نظر شما برتری دارند را در لیست زیر وارد نمایید.

فرم خیریه های برتر

  • حداقل 3 خیریه ثبت گردد. با زدن بعلاوه میتوانید سطر های جدید ایجاد نمایید.