شورای عالی خیر ماندگار


علی دیانی

علی ملانوری 

سعید علیخاصی 

محمدصالح طیب‌نیا

سیدحسین سیدی 

مهدی توسلی 

نعمت‌الله موسی‌پور