فرم جذب


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پرسنلی را بنویسید. کد پرسنلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
واحد را انتخاب کنید.
نوع مشارکت را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
کد برنامه را بنویسید. کد برنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ جذب(تومان) را بنویسید. مبلغ جذب(تومان) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ جذب(تومان) را به صورت عدد صحیح به واحد تومان و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
اسناد مربوطه را انتخاب کنید.

لطفأ تمامی فایل‌ها را در قالب فایل فشرده شده بارگذاری نمایید.


کمی صبر کنید...