مرکز فرهنگ نیکوکاری

ضرورت ترویج نیکوکاری در جامعه در راستایی تحقق شعار «هر ایرانی، یک نیکوکار»، عاملی شد که مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار شکل بگیرد. ماموریت مرکز فرهنگ نیکوکاری تولید ایده و محتوای فرهنگی، جریان‌سازی و ترویج نیکوکاری است.