دانشگاه

غیبت دانشگاه‌ها در برابر بحران‌های انسانی و غیرانسانی / دانشگاه قدرتمند؛ استقلال و خیریه‌ها

/post-179

ماحوزی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: دانشگاه‌ها در برابر بحران‌های مختلف انسانی و غیرانسانی مثل بحران آب، خاک، هوا، محیط‌زیست، بحران‌های متعدد اجتماعی و شهری و حتی بحران در سطح بازار و اقتصاد غایب هستند.