مشاوره عمومی

جلسه مشاوره عمومی «قوانین تأمین اجتماعی» برگزار شد

/post-197

بهرام‌دوست مشاور تأمین اجتماعی کسب و کارها و مؤسس برند یاری‌تأمین در جلسه مشاوره عمومی آکادمی خیر ایران به تشریح «قوانین تأمین اجتماعی» پرداخت.