نظری

نظری در نشست مشاوره عمومی «قلمرو حقوق کار» از آخرین تغییرات این حوزه گفت

/post-172

نشست مشاوره عمومی «قلمرو حقوق کار» با حضور مصطفی نظری مشاور و مدرس حوزه حقوق کار به همت مرکز مشاوره آکادمی خیر ایران روز شنبه 13 آبان ماه 1402 برگزار شد.