چرخه فقر

آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان استراتژی بنیاد دانش برای قطع چرخه فقر است

/tajrebeh27

هاشمي مديرعامل بنیاد دانش گفت: ما در بنیاد دانش به این می‌اندیشیم که افراد جذب شده را در یک مسیر رشد علمی و استعدادیابی قرار داده تا آنها ضمن تحصیل مناسب، یک مهارت ویژه را کسب نموده و در پایان مسیر دیپلم، کنکور و دانشگاه تنها چشم‌انداز فرد نباشد.