به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار،  مسئول پایگاه خبری - تحلیلی خیر ایران در مرکز فرهنگ نیکوکاری، معرفی شد. 

بر اساس این گزارش، مجتبی اصغری، دانشجوی دکتری علوم اجتماعی که پیش از این عضویت در هیئت تحریریه خبرگزاری ایکنا، عضویت در هیئت تحریریه مجله خیمه و مسئولیت ارتباطات و روابط عمومی خیر ماندگار را در کارنامه داشته است، به عنوان مسئول پایگاه خبری - تحلیلی خیر ایران در مرکز فرهنگ نیکوکاری، معرفی شد.