آسیب‌شناسی حقوقی قوانین و مقررات مربوط به امور خیر

آسیب�شناسی-حقوقی-قوانین-و-مقررات-مربوط-به-امور-خیر.pdf


تحليل ساختارمند برترين خيريه‌های جهان و ايران

تحليل-ساختارمند-برترين-خيريه-هاي-جهان-و-ايران.pdf


بررسی الگوی فعاليت‌ها و تجربه خير دينی در آيين پياده‌روی اربعين

بررسي-الگوي-فعاليت-ها-و-تجربه-خير-ديني-در-آيين-پياده-روي-اربعين.pdf