انجمن حامی

تسخیری در حامی از «تفکر طراحی و ضد تفکر طراحی در حل مسئله اجتماعی»

/post-164

دومین کارگاه اختصاصی آکادمی خیر ایران ویژه اعضاء انجمن حامی با موضوع «تفکر طراحی و ضد تفکر طراحی در حل مسئله اجتماعی» و تدریس مرتضی تسخیری مدرس کارآفرینی و تسهیلگر کسب‌و‌کار برگزار شد.