انجمن کودکار کار

«کارِ کودک» زائیده فقر و فقر ریشه در نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی دارد

/tajrebeh34

قاسم حسنی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار گفت: واقعیت این است که "کارِ کودک" زائیده فقر است و فقر ریشه در نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی است. فقر و نداری است که باعث می‌شود کودک را برای کار راهی خیابان می‌کند. توزیع ناعادلانه ثروت ریشه فقر است.