زنجان

گزارش تفصیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان به همت اطلس خیر ایران منتشر شد

/atlas01

گزارش توصیفی تحلیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار تهیه و منتشر شد.