سندج

انتشار دومین گزارش تفصیلی سیمای نیکوکاری/ نوآوری در جذب و ارائهٔ خدمات ضروری‌ترین نیاز محیط خیرخواهی سنندج

/atlas-sanandaj

گزارش تفصیلی سیمای نیکوکاری شهر سنندج به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار منتشر شد. این دومین گزارش اختصاصی سیمای نیکوکاری در شهرهای ایران است.