نشست خیر ماندگار

غیبت دانشگاه‌ها در برابر بحران‌های انسانی و غیرانسانی / دانشگاه قدرتمند؛ استقلال و خیریه‌ها

/post-179

ماحوزی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: دانشگاه‌ها در برابر بحران‌های مختلف انسانی و غیرانسانی مثل بحران آب، خاک، هوا، محیط‌زیست، بحران‌های متعدد اجتماعی و شهری و حتی بحران در سطح بازار و اقتصاد غایب هستند.


توسعه زیست‌بوم نیکوکاری می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود در میان نهادهای این حوزه کمک کند

/post-174

سیدی، عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) گفت: ایجاد محدودیت برای ورود نهادهای دولتی در امر خیریه و حذف تصدی‌گری دولت، ایجاد انسجام و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های این حوزه، خیریه و واگذاری امور قابل‌واگذاری به تشکل‌های مردمی و توسعه زیست‌بوم نیکوکاری در کشور از جمله راهکار‌هایی برای کاهش تنش‌های موجود در میان نهادهای نیکوکاری است.