کودکان فرشته اند

شفافیت، احترام و گزارش‌دهی منظم سه رکن مسئولیت‌پذیری داوطلبان

/post-192

حضور سید نصرالدین موسوی‌نژاد مدیرعامل مؤسسه کودکان فرشته‌اند در نشست سی و هفتم یک چای، یک تجربه شفافیت، احترام و گزارش‌دهی منظم سه رکن مسئولیت‌پذیری داوطلبان دانست.