سیمای نیکوکاری

سیمای نیکوکاری شهر اصفهان منتشر شد

/post-249

به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار، سیمای نیکوکاری شهر اصفهان منتشر شد. این گزارش در نتیجه انجام مصاحبه با 30 تن از افراد فعال در محیط نیکوکاری اصفهان و سنجش نظرات آنان در مورد این محیط به‌وسیله پرسش‌نامه آماده شده است.


گزارش تفصیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان به همت اطلس خیر ایران منتشر شد

/atlas01

گزارش توصیفی تحلیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار تهیه و منتشر شد.