اطلس خیر ایران

انتشار دومین گزارش تفصیلی سیمای نیکوکاری/ نوآوری در جذب و ارائهٔ خدمات ضروری‌ترین نیاز محیط خیرخواهی سنندج

/atlas-sanandaj

گزارش تفصیلی سیمای نیکوکاری شهر سنندج به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار منتشر شد. این دومین گزارش اختصاصی سیمای نیکوکاری در شهرهای ایران است.


گزارش تفصیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان به همت اطلس خیر ایران منتشر شد

/atlas01

گزارش توصیفی تحلیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار تهیه و منتشر شد.