یک تجربه

اینترنت اشیا، کاربردی در دنیا و مظلوم در ایران

/tajrebeh23

بیست و سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه» دوشنبه به میزبانی آکادمی خیر ایران در محل ستاد توان‌افزایی سمن‌ها و با حضور مدیرعامل انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده برگزار شد.


مؤسسه عترت فاطمی پای میز چای و تجربه آکادمی خیر ایران

/tajrebeh21

زهرا سادات نیری مدیرعامل مؤسسه عترت فاطمی مهمان آکادمی خیر ایران در بیست و یکمین نشست «یک چای، یک تجربه» آکادمی خیر ایران در محل ستاد مهارت‌افزایی سمن‌های شورای اسلامی شهر تهران بود.


انتقال تجربیات عترت بو تراب با طعم چای

/tajrebeh18

در ادامه برگزاری سلسله نشست های «یک چای، یک تجربه» آکادمی خیر ایران، هجدهمین نشست در روز دوشنبه دوم مردادماه 1402 با حضور موسسه عترت بوتراب در محل ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.